Wij hebben een nieuwe Website, graag een nieuwe account aanmaken.

Download hier onze algemene voorwaarden

Artikel 01 – Definities

Artikel 02 – Identiteit van de ondernemer


Artikel 03 – Toepasselijkheid


Artikel 04 – Het aanbod


Artikel 05 – De overeenkomst


Artikel 06 – Herroepingsrecht


Artikel 07 – Kosten in geval van herroeping


Artikel 08 – Uitsluiting herroepingsrecht


Artikel 09 – De prijs


Artikel 10 – Conformiteit en garantie


Artikel 11 – Levering en uitvoering


Artikel 12 – Duur transacties duur, annulering en verlenging


Artikel 13 – Betaling


Artikel 14 – Klachtenprocedure


Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 16 – Wijziging van de algemene voorwaarden en voorwaarden


Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillen


Artikel 18 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst tot een reeks producten en / of diensten, waarvan de leverings- en / of afnameverplichting gespreid is over de tijd;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt informatie die hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van door de ondernemer georganiseerde producten en / of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst slechts gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Technologie voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam: Disposal Dent
Vestigingsadres


: Raadhuislaan 23A, 5341 GL Oss

Telefoonnummer: 06-24541376

Bereikbaarheid (telefonisch / fysiek):

Van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 19.00 uur


Vestigingsadres is geen bezoekadres / bezoek op afspraak

E-mailadres: info@disposaldent.nl

KvK-nummer: 62540289


BTW-nummer: NL854858477B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven dat de algemene voorwaarden door de ondernemer kunnen worden ingezien en op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, niettegenstaande het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar worden gesteld, zodat de consument gemakkelijk op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien en dat deze op verzoek van de consument kosteloos elektronisch of anderszins worden toegezonden.
 4. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is en voorwaarden. is.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht, waarbij zoveel mogelijk bij gebreke van de nietige voorwaarde de overige bepalingen word natuur, doel en teneur. uitgelegd. Eventueel wordt in onderling overleg een regeling getroffen om de ongeldige bepaling te vervangen.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een voldoende waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • eventuele bezorgkosten;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • het niveau van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor de gebruikte communicatiemiddelen;
 • of de overeenkomst na sluiting wordt ingediend en, zo ja, hoe – deze door de consument kan worden geraadpleegd;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • andere talen waarin naast het Nederlands de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer is onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes elektronisch kan raadplegen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een langdurige transactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand wanneer de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd / indien de levering nog niet heeft plaatsgevonden, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 3. De ondernemer kan – binnen juridische kaders – informeren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde sluiting van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op basis van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een met redenen omklede bestelling of verzoek te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De ondernemer zendt de consument bij het product of dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen, dan wel een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;
  3. informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
  4. de informatie opgenomen in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij de ondernemer deze informatie al voor de uitvoering van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. Bij een verlengde transactie geldt de bepaling in het vorige lid alleen voor de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wil behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer kenbaar te maken. De consument moet dit kenbaar maken met behulp van het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen te retourneren. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, respectievelijk nadat de in de leden 2 en 3 genoemde termijnen zijn verstreken. het product niet aan de ondernemer is geretourneerd, de koop is een feit.

Bij het verlenen van diensten:

 1. Bij het leveren van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en / of uiterlijk bij de levering verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van retourzending voor zijn rekening.

Als de consument een bedrag heeft betaald, stort de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel of herroeping, terug.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts van toepassing indien de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. overeenkomst.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. voor individuele kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  8. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:

   1. betreffende accommodatie, vervoer, restaurantzaken of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd;
   2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
   3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven of wettelijke heffingen van overheidswege.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer met variabele prijzen producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop de ondernemer geen invloed heeft. Deze link naar schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit heeft bedongen en:

  1. deze zijn het gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument is bevoegd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Nakoming en garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. . Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en aanspraken die de consument uit hoofde van de overeenkomst tegen de ondernemer kan doen gelden.
 3. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op:

  • in geval van schade door opzet of nalatig onderhoud
  • bij oneigenlijk gebruik of nalatig onderhoud
  • met normale slijtage
  • bij schade door het niet of niet correct naleven van de gebruiksaanwijzing.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor dienstverlening.
 2. Ondernemer streeft naar een tijdige en snelle levering in overeenstemming met de vermelde levertijden, maar de opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden bij benadering. Opgegeven levertijden en / of opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en / of levering dient de ondernemer daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld, onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de periode die redelijkerwijs van toepassing wordt geacht in de branche.
 3. De opgegeven levertijden en / of leverdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende arbeidsvoorwaarden, de beschikbare voorraad of de tijdige levering van de door de ondernemer bestelde voorraden.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf heeft medegedeeld.
 5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 6. Bij ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij bezorging wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze vermeld dat een vervangend artikel wordt bezorgd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 8. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 10. De eigendom van de geleverde artikelen gaat op u over nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de artikelen gaat op u over op het moment van levering aan u.
 11. De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en niet voor zijn rekening komt krachtens de wet, een rechtshandeling of heersende opvattingen.
 12. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan ​​naast hetgeen in de wet en jurisprudentie in dit verband wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de ondernemer kan zijn verplichtingen niet nakomen. komen.

De ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze termijn langer dan drie maanden duurt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de wederpartij.

Artikel 12 – Duur transacties, annulering en verlenging

Annulering

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, opzeggen met inachtneming van de overeengekomen annuleringsregels en een opzegtermijn van maximaal een maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, op ieder moment tegen het einde van de vaste termijn opzeggen met inachtneming van de overeengekomen annuleringsregels en een opzegtermijn van minimaal top één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, mag niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.

 1. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dagnieuws en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een beperkte periode van maximaal drie maanden als de consument deze heeft verlengd contract voor a kan de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 3. Een overeenkomst met een beperkte duur tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na de proef- of kennismakingsperiode

Duur

Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar, kan de consument de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen annulering voor het einde van de overeengekomen duur.
.

Artikel 13 – Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het begin van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1 te zijn betaald. In geval van overeenkomst tot dienstverlening komt deze termijn te vervallen nadat de consument heeft de bevestiging van de overeenkomst ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen rechten doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van verzuim van de consument heeft de ondernemer het recht de redelijke, aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten, behoudens wettelijke beperkingen, in rekening te brengen.
 5. Indien u na aanmaning niet of niet volledig betaalt, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten conform het besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. Dit betekent een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van:

  • 15% over een openstaande hoofdsom tot en met € 2500;
  • 10% over een uitstaande hoofdsom van 2500,01 tot 5.000,00; met een minimum van 40, -.

Artikel 14 – Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet nadelig zijn voor de consument en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of zodanig dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden treden pas in werking nadat zij op passende wijze zijn bekendgemaakt, met dien verstande dat toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbieding prevaleren boven de meest gunstige bepaling voor de consument.

Artikel 17 – Toepasselijk recht geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de consument partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank in het arrondissement waar de ondernemer is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingende wet- of regelgeving anders voorschrijft. Niettemin heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet van zijn keuze bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.